FORMULÁŘE KE STAŽENÍ - CHOV, KRYTÍ AJ.


Pro chovatele:


Žádost o zřízení chovatelské stanice - Rada jak vyplnit


Žádost o členství v ZO MCC - Rada jak vyplnit


Krycí list - Rada jak vyplnit


Vzor smlouvy o krytí


Transfer - Informace k exportu kotěte


Vzor kupní smlouvy


Přihláška do chovatelské rady


Chovatelský řád


Přestupní lístek

 

! ! ! MOŽNÁ NEVÍTE O CHOVU ZCELA VŠE - TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z CHOVATELSKÉHO ŘÁDU V BODECH NAJDETE ZDE ! ! !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak vyplnit žádost o zřízení stanice :

Majitelem chovatelské stanice může být pouze osoba starší 18ti let (mladý chovatel po dosažení 15 let, a to jen s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce). Odpovědnost vždy nese dospělý.

Jméno, jež má vaše stanice v budoucnu nést, vepisujte podle priorit. První uveďte to, které chcete, aby bylo FiFe schváleno.

Název nesmí být delší než 15 znaků (včetně mezer).

Pokud si nejste jisti, zda právě vámi zvolený název stanice projde, prohlédněte názvy již registrovaných stanic v seznamu FiFe.

Počítejte s tím, že doba schválení názvu stanice je několik měsíců. Zařizujte stanici tedy vždy v předstihu několika měsíců, plánujete-li odchovat koťátka pod svým názvem stanice.

Cena za zřízení CHS je 1800,- Kč. Tuto částku je třeba uhradit předem, a doklad o zaplacení poslat společně s žádostí.

 

Žádost vyplňte čitelně a nechejte potvrdit (razítko a podpis jednatelky) u vaší ZO, ve které jste členem. Žádost pak odešlete na adresu Plemenné knihy spolu s dokladem o zaplacení poplatku, která vaši žádost v sekretariátu FiFe zprostředkuje :

Plemenná kniha koček
ČSCH - SCHK
Maškova 3
182 53 Praha 8

Doporučuji pořídit kopii žádosti i dokladu o zaplacení, a originální žádost poslat Doporučeně !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Krytí a krycí list :

Pár informací ke krytí :

Kocour i kočka již nemusí být před prvním krytí uchovněni, to znamená, že po dosažení potřebného věku je chovný každý kocour i kočka, pokud tito nevykazují známek, vylučujících je z chovu. Podmínky krytí a výše krycího poplatku jsou plně ve vaší kompetenci, sepište si s druhou stranou Smlouvy o krytí. Pokud se neznáte, měli by jste se prokázat vzájemně platnými členskými průkazy (pokud vaši kočičku nakryje kocour, jehož majitelka nemá uhrazen čl. příspěvek a tudíž není členkou žádné ZO, budete mít později potíže), prokázat se laboratorními testy o negativním vyšetření kočky/kocoura na FIP, FIV a FeLV, platným očkováním a rodokmeny kočky/kocoura.

Doporučuje se ke kocourovi kočku odvézt 2. den mrouskání a ponechat ji u něj aspoň 2 dny.

Během jedné říje smí být kočka nakrývána pouze jedním kocourem.

Minimální časový odstup mezi krytím dvěma různými kocoury jsou 3 týdny. Dvojí nakrytí, tj. současné nakrytí dvěma různými kocoury, je nepřípustné.

Chovný kocour smí být během období 14 dnů použít k nakrytí nejvýše dvou různých koček s výjimkou jednoho náhradního krytí, které lze poskytnout navíc.

Byla-li kočka či kocour použiti k páření poprvé, zasílá se na Plemennou knihu spolu s krycím listem také věrohodná kopie PP a veterinární osvědčení. U kočky potvrzení o tom, že nemá pupeční kýlu, u kocoura potvrzení o sestouplých a fyziologicky vyvinutých varlatech v šourku + potvrzení o tom, že nemá pupeční kýlu. Tato potvrzení se dokládají jen u prvního použití kočky a kocoura v chovu. Tyto potvrzení vystavuje veterinární lékař a je třeba na nich uvést také číslo mikročipu kočky/kocoura.

Žádost o průkazy původu s výše jmenovanými dokumenty musí být na Plemennou knihu zaslána nejpozději do 8 týdnů věku koťat. Ve vyjímečných případech lze tuto dobu prodloužit (určení EMS kodu apod., nutné předem domluvit s pí Šimkovou)


Majitel krycího kocoura má povinnost vést Knihu krytí. To je dokument o průběhu krytí, zapíšete jméno kočky (kočka jezdí za kocourem), data začátku a konce krytí, časy jednotlivých krytí, které zachytíte a po narození koťat i jejich údaje.

Krycí list vyplní majitel kocoura :

- ihned po krytí (v případě, že od vás převezme celou částku za krytí). Musí být uvedeno jméno, příjmení kocoura, EMS kod, narozen, jméno majitele, číslo čipu, datum krytí a podpis majitele. Takto vyplněný krycí list musí být orazítkovaný a podepsaný jednatelem ZO, ve které je majitel kocoura členem. Vy potom doplníte údaje o své kočce, počet koťat ve vrhu a ostatní náležitosti a necháte potvrdit ve své ZO. Razítko není vyžadování, pokud jednatel/ka Vaší ZO potvrdí Vaše členství emailem.

- po narození koťat ( jestliže byla platba za krytí dohodnuta jako zálohová platba s doplacením po narození vrhu).

Čitelně vyplněnou žádostí předcházíte pozdějším neshodám v případě chyb na vystavených rodokmenech.

PP je možné doplnit přetiskem Bez oprávnění k chovu. Tento přetisk je určen pro označení PP zvířete, u nějž si chovatel nepřeje, aby bylo z jakéhokoliv důvodu v budoucnosti využito pro chov. Pominou-li důvody pro toto rozhodnutí, může majitel chovatelské stanice, ze které zvíře pochází, požádat o vystavení duplikátního PP bez tohoto označení.

Cena za vystavení jednoho PP je 150,- Kč.

Naši členové mají možnost zaslat KL přes jednatelku elektronicky. V případě použití pozemní pošty doporučuji pořídit kopii žádosti a originál poslat na Plemennou knihu Doporučeně.

Majitel koťat-vrhu by měl vést Knihu vrhů. To je dokument o průběhu březosti, porodu a odchovu vrhu, zapisují se obvykle : datum narození, čas pohlaví, váha apod. Je vhodné první dny kontrolovat váhu, zda koťata přibývají (2-10g denně).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transfer, informace k exportu kotěte :

Pro překročení našich hranic směrem dovnitř i ven musí mít kočička EU svůj pas - Pet passport. Kromě údajů o zvířeti musí obsahovat potvrzení o očkování proti kočičí rýmě a panleukopenii, a také minimálně měsíc starou vakcinaci proti vzteklině.

Kromě toho musí mít kočička maximálně tři dny staré potvrzení o dobrém zdravotním stavu od veterináře.

Dále dle směrnice EU je povinné čipování.

Pokud uvažujete o koupi kotěte ze zahraničí, poproste svého veterináře nebo jiného chovatele o zapůjčení čtečky mikročipů nebo si pro své účely pořiďte vlastní čtečku. Já sama mám špatné zkušenosti, a tak jsem si čtečku koupila.

Prodáváte-li kotě do non FIFe organizace, musíte požádat na Plemenné knize o vystavení Transferu pro kotě z vašeho odchovu. Ideální je, když o transfer žádáte zároveň při zaslání krycího listu (když žádáte o vystavení PP).

Prodáváte-li kotě do FIFe organizace, nepotřebujete pro něj transfer vystavit.

Za vystavení transferu uhradíte poplatek 300,- Kč.

 

V případě importu kočky z non FIFe organizace :

Potřebujete transfer vystavený rodnou stanicí kočky také. Potvrzuje se v něm, že kočka daného jména patří vám. Potvrzený transfer vám předá majitel kočičky, nebo pošle poštou dodatečně.

Na Plemennou knihu zašlete originál rodokmenu a transfer.

POZOR !!! Máte povinnost Plemennou knihu do 8 týdnů od importu kočky požádat o registraci - import ohlásit.

Jestliže získala vaše nová kočka v původní zemi certifikáty (tituly), je potřeba zároveň s registrací požádat o uznání těchto titulů - zasláním kopií posudků a diplomů z výstav.nahoru

                    

© 2010 Moravia Cat Club. All Rights Reserved ::: design a aktualizace Nikola A. :::