PORADCI CHOVU KOČEK - SEZNAM

Zásady pro činnost poradců chovu koček

Aktuální seznam poradců chovu

Předsedkyně: Lena Venclíková
HPCH pro EXO/PER (kategorie I): Zuzana Maršíčková
HPCH pro kategorii II: Adéla Justová
HPCH pro kategorii III: Martin Urban
HPCH pro kategorii IV: Lena Venclíková


Zásady pro činnost poradců chovu koček
Základní ustanovení
* Funkce poradců chovu má základní význam v odborném organizačním a metodickém řízení chovatelství koček.
* Od poradce chovu se požaduje odborná a morální vyspělost a svědomitost.

* Uporadce chovu se předpokládá znalost a schopnost uplatňovat předpisy ČSCH a ČSCH-SCHK.

Sbor poradců chovu a organizace jejich činnosti
* Sbor poradců je poradním orgánem CHK, kterou je řízen.
* Členové sboru poradců jsou evidováni sekretariátem ČSCH-SCHK. Vzdělávání poradců zabezpečuje CHK, které poradci chovu podléhají po odborné stránce. CHK ustavuje poradce chovu do funkce a odvolává je:
* Po členské a organizační stránce poradci podléhají své základní organizaci (ZO). ZO jsou povinny vytvářet poradcům vhodné podmínky k jejich činnosti.
* Oprávnění poradce chovu pro výkon jeho funkce je doloženo průkazem, jehož platnost prodlužuje sekretariát ČSCH-SCHK.
* Působnost poradce chovu s ohledem na rozsah jeho kvalifikace určuje ve vlastní ZO výbor, působnost poradce v jiných ZO je věcí dohody mezi chovatelem a poradcem chovu.
* Organizace, která nemá vlastního poradce chovu, žádá o jeho delegaci z jiné ZO tak, aby ve všech ZO byla zajištěna působnost nejméně dvou poradců chovu.
* Pro rozšíření působnosti poradce na další skupinu plemen je vždy zapotřebí doplňovací zkouška. Nemá-li poradce ve své ZO uplatnění, může CHK jeho kvalifikace využít jinak, i v jiné ZO.
* V případě potřeby je možné vzájemné zastupování poradců, zastupovaný poradce však musí být zastupujícím informován o jeho působení při zastupování.
* Hlavní poradce chovu (HPCH) řídí činnost sboru poradců chovu pro danou skupinu plemen. Je členem CHK, která jej do funkce jmenuje. HPCH koordinuje činnost všech poradců ve své působnosti, zajišťuje zvyšování jejich kvalifikace a kontroluje
jejich činnost. V působnosti hlavního poradce je řešení případů odvolání chovatelů proti výroku poradce chovu v ZO a naopak, a to ve všech odborných otázkách.
* HPCH se zúčastní činnosti CHK, řeší odborné problémy, řídí experimentální chovy, vydává chovatelské plány při šlechtění nových plemen a variet, zpracovává a koordinuje celkovou koncepci chovatelství. Jeho kompetence přesněji vymezují
v konkrétních oblastech činnosti CHŘ, jeho přílohy a rozhodnutí CHK. Působnost

HPCH je obvykle vymezena na příslušnou plemennou skupinu.
* Za svoji činnost je HPCH odpovědný CHK, která řeší případy odvolání proti jeho rozhodnutí.
* Ustaveni poradce chovu do funkce
* Uchazeči o vykonávání funkce poradce chovu v ZO jsou vybíráni ve svých ZO z řad zkušených a odborně způsobilých chovatelů. Základní podmínkou pro přijetí uchazeče a připuštěni ke kvalifikační zkoušce jsou:
* doporučení ZO, ve které je uchazeč členem; 3.1.2 dosažení věku 25 let;
* doba členství v odbornosti koček alespoň 5 let;
* absolvování nejméně pěti stáží ve funkci stevarda na mezinárodní výstavě u té skupiny plemen, pro niž chce funkci poradce vykonávat. Stáže se započítávají nejvýše za období posledních 3 let;
* alespoň po dobu posledních 5 let nesmí být uchazeč kárně postižen za spáchaný chovatelský přestupek.
* Výjimky tam, kde není splněna podmínka věku či doby členství, popřípadě počtu absolvovaných stáží, může v odůvodněných případech udělit CHK; zpravidla se stanovením zkušební Ihůty.
* Kvalifikační zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Zkušební komise je nejméně tříčlenná složená ze členů CHK a doplněná event. o členy předsednictva ČSCH-SCHK. V komisi musí převažovat poradci chovu.
* Při neúspěšném pokusu o složení kvalifikační zkoušky může uchazeč zkoušku jedenkrát opakovat (po splněni podmínek stanovených ,CHK- nové stáže, asistování u posuzovatele apod.). Neúspěšnost zkoušky skládané pro jednu kategorii plemen vylučuje možnost mezitím skládat zkoušku pro jinou kategorii.
* Poradce chovu může být odvolán pro neplnění povinností nebo pro závažné chyby, jichž se dopustil, byl-li kárně postižen nebo porušil-li ustanovení předpisů FIFe, ČSCH a ČSCH-SCHK. Odvolává jej CHK.
* ZO nebo HPCH může v odůvodněných případech (odborné závady) podat CHK návrh na přezkoušen( poradce chovu formou mimořádné kvalifikační zkoušky a na jeho odvolání.

Práva poradce chovu
* Poradce chovu v rozsahu své působnosti navrhuje a schvaluje plánovaná páření a je oprávněn odmítnout chovatelem navržená spojení, pokud je nepovažuje za vhodná. Rozhodnutí poradce odůvodní chovateli písemně. Proti rozhodnutí
poradce chovu má chovatel právo odvolání k HPCH, resp. k CH K.
* Poradce chovu má právo provádět kontroly chovů, kontrolovat stav zvířat, jejich umístění, hygienické a zdravotní podmínky a záznamy v knize krytí a vrhů. Je-li to nutné, může ke kontrole přizvat jiného poradce chovu, funkcionáře nebo vhodného
odborníka (veterináře).
* Poradce chovu má právo vyžadovat odstranění závad zjištěných v chovech a obracet se s žádostí o spolupráci na výbory ZO a na vyšší orgány ČSCHSCHK. Orgány ČSCH-SCHK a výbory ZO jsou povinny takové případy řešit, včetně hlubší kontroly. 0 takové kontrole se sepíše protokol a případ Ize uzavřít výhradně zjednáním nápravy nebo kárným postihem. Poradce je povinen upozornit i na závady a přestupky jiného druhu.
* Poradce chovu má právo vyžadovat od funkcionářů ZO, výstavních výborů i od chovatelů informace potřebné pro výkon funkce (zejména fotokopie PP, výstavních hodnocení, údajů o členství apod.).
* Poradce chovu může od chovatele požadovat stanovenou paušální náhradu za provedení kontroly vrhu a úhradu cestovného hromadnými nebo individuálními dopravními prostředky (podle ustanovení ČSCH-SCHK, platných tarifů nebo
dohodou). Náklady ostatních kontrol (kontroly celých chovů, opakované kontroly vrhu) hradí ten, kdo si jejich uskutečnění vyžádal či kdo vyvolal potřebu jejich provedení.

Povinnosti poradců chovu
* Poradce je povinen soustavně zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci minimálně pravidelnou účastí na školeních, výstavách a jiných akcích, pořádných ČSCHSCHK (na výstavy koček v ČR je mu umožněn volný vstup). Alespoň jednou ročně se musí zúčastnit výstavního posuzování ve funkci stevarda nebo asistenta posuzovatele (netýká se posuzovatelů).
* Poradce je povinen vyřizovat včas administrativní záležitosti související se schvalováním krytí, vystavováním krycích listů a kontrolami vrhů.
* Po provedené kontrole vrhu uvede poradce v krycím listu svoje jednoznačné vyjádření (rozliší zápis do LO a RIEX, uvede event.. vady koťat vedoucí k vyřazení z chovu apod.). Společně s chovatelem doplní všechny údaje krycího listu a potvrdí zápisy v knize krytí a vrhů. Poradce je povinen chovateli poskytovat rady v otázkách týkajících se konkrétního chovu koček v držení chovatele. Poradce je povinen při styku s chovatelem vyžadovat podmínky chovu odpovídající etickým zásadám a CHŘ. Je povinen brát v úvahu a řešit všechny případy jejich nedodržování.
* Při kontrolách poradce musí dodržovat a vyžadovat hygienické a zdravotní zásady směřující k dobrému zdravotnímu stavu zvířat v chovech.
* Poradcův vlastní chov a chovy příslušníků jeho domácnosti podléhají kompetenci jiného poradce chovu.

Závěrečná ustanovení
* Změny a doplňky Zásad pro činnost poradců chovu koček vydává CHK.
* Při uplatnění pravidel pro volnou plemenitbu (bez součinnosti kvalifikovaného poradce chovu) přecházejí práva poradce chovu (bod 4) a povinnosti poradce chovu (bod 5) přiměřeným způsobem na chovatele.
* Podmínky kvalifikační zkoušky poradce chovu koček Samostatný předpis zpřesňující ustanovení přílohy CHŘ Zásady pro činnost
poradce chovu. Podrobněji stanoví podmínky pro přijetí ke zkoušce a obsah kvalifikační zkoušky poradce chovu.

Přihláška
Kandidát ke kvalifikační zkoušce podává písemnou přihlášku plemenné knize. Forma přihlášky není předepsána, musí však obsahovat:
• identifikační údaje (příjmení, jméno, titul, přesná adresa, telefon, PSČ, datum narození, datum vstupu do ČSCH, číslo členského průkazu, event. odborné předpoklady apod.)
• doporučení výborem mateřské ZO s potvrzením správnosti uváděných údajů - (zejména věkového limitu, doby členství min. 5 let bez kárného postihu, plnění členských povinností apod. Organizace uvede, zda má pro kandidáta ve funkci poradce chovu využití anebo jej dává k dispozici CHK).
• doklady o absolvovaných stážích (výstava, datum konání, kategorie plemen, vyjádření a podpis posuzovatele)
Plemenná kniha kandidáta pozve ke zkoušce písemnou pozvánkou nejméně 1 měsíc předem. Náklady si kandidát hradí sám. Předem neomluvená neúčast kandidáta při zkoušce má za následek anulování podané přihlášky a přijetí nové přihlášky po uplynutí nejméně 6 měsíců.

Žádost o výjimku
Žádost o výjimku z podmínek připuštění ke .zkoušce se podává formou přihlášky s uvedením důvodů žádosti o udělení výjimky.

Obsah kvalifikační zkoušky
A/ Teoretická část - témata:
• ověření znalosti CHŘ a ověření schopnosti kandidáta j( používat v praxi

• ověření znalosti stanov a ostatních obecných předpisů ČSCH a ČSCH-SCHK
• ověření znalostí výstavního řádu
• ověření základní znalosti anatomie, fyziologie, etologie a zdravovědy kočky
• ověření základní znalosti praktické genetiky kočky
• ověření znalostí v praktické péči o kočku a dobrých schopností využívat získaných chovatelských zkušeností
• ověření znalosti organizační struktury ČSCH-SCHK, resp. ČSCH
B/ Praktická část - témata:
• ověření schopnosti provést rozbor předloženého PP kočky s určením vhodného krycího partnera z několika nabídnutých, s určen(m možných zbarvení potomstva z daných rodičů, stanovením přibližné pravděpodobnosti výskytu zbarveni u potomků, stanovením stupně příbuzenství apod.
• ověření schopnosti správně vyřešit konkrétní sporný případ - (podle krycího listu a PP) uplatněním CHŘ a jeho příloh
• ověření spolehlivé manipulace s kočkou - předvedení kontroly chrupu, kontroly ušních boltců, fixace kočky apod.
• ověření schopnosti využívat teoretické znalosti a praktické zkušenosti v praxi poradce chovu

Hodnocení
* Je-li výsledek obou částí zkoušky zkušební komisí hodnocen jako výborný nebo velmi dobrý, je kandidátovi přiznána kvalifikace poradce chovu pro příslušnou kategorii plemen bez časového omezení.
* Je-li výsledek hodnocen pouze jako dobrý, je kvalifikace kandidátovi přiznána zpravidla s časovým vymezením zkušební dobou. Po jejím uplynutí CHK rozhodne, zda je nutné ověřit růst odborné způsobilosti doplňovací zkouškou nebo zda kandidát již ve vykonávané funkci poradce chovu způsobilost prokázal.
* Je-li výsledek hodnocen hůře než dobře, kandidát podmínky kvalifikační zkoušky nesplnil. Má právo kvalifikační zkoušku jedenkrát opakovat podle ustanovení CHŘ a jeho přílohy.
* Pro rozšíření kvalifikace poradce chovu na další kategorii plemen platí obdobné podmínky.
* CHK může kandidátovi nebo poradci chovu uložit Ihůtu ke složení doplňovací či ověřovací zkoušky:
* Kandidát nebo poradce chovu předkládá při kvalifikační zkoušce k nahlédnutí Knihu vrhů a krytí svého chovu.


nahoru

                    

© 2010 Moravia Cat Club. All Rights Reserved ::: design a aktualizace Nikola A. :::